[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.108.188
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  288 ip
  เมื่อวาน
  538 ip
  เดือนนี้
  2772 ip
  เดือนที่แล้ว
  19653 ip
  ปีนี้
  36911 ip
  ทั้งหมด
  417863 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชัยชนะ อ.ส่องดาว - บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำนาดี อำเภอสว่างแดนดิน - ตำบลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 24 ตัว)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศขอเปลี่ยนแปลงเวลาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานกองแผนและงบประมาณ)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ - บ้านบึงโน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะ บริเวณสี่แยกบ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2177 - บ้านนาเหมืองใหญ่ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๖
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๐๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสง,ม่านประตู และฟิล์มติดกระจก)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบงใต้-บ้านคำสะอาด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและบ้านพักผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกุญแจสำรองเครื่องจักรกลและรถต์ จำนวน ๕๙ ชุด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๑๐ บ้านหนองไผ่-บ้านดงหลวง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมกองพัสดุและทรัพย์สิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สน.๔๐๓๖ บ้านนาคอย-บ้านทุ่งโพธิ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๒๒คัน ๑๑๔ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ คัน ๑๘ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ฝ่ายแผนงานและงบประมาณโรงเรียนร่มไทรวิทยาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อ ตามกิจกรรมบำรุงขวัญกำลังใจ ของโรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมแข่งขันกีฒาภายใน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมสืบสานจารีต วัฒนธรรมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาเอกชีววิทยา)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงเครือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙ บ้านธาตุ-บ้านหนองทุ่มฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สน.๓๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮี-บ้านถ่อนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๐๘ บ้านนาเพียงใหม่-บ้านบอนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตัวการ์ตูนประชาสัมพันธ์รณรงค์กรุณาสวนหน้ากากอนามัยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าสวนสาธาระดองขาม-ดอนลังกา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๑๐
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮีฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านยางคำฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑ บ้านหนองไผ่-บ้านก่อสำราญฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนน สน.๔๐๓๖ บ้านนาคอย-บ้านทุ่งโพธิ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง-บ้านดงภูทองฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๑๐ บ้านหนองไผ่
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบบ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน ๕๐ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนัง-ฝ้าเพดาและบริเวณห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๕ คันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งมนน หมู่ที่ ๘ฯ
  ประักาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดอนเงินงบประมาณราบจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สน.๓๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชักผ้าม่าน,ปลอกเบาะนั่งและหมออิงชุดรับแขกพร้อมอัพกลีบฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝดมน หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมเครื่องแต่งกาย ตามกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านครัว ตามกิจกรรมซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ สำรหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๙๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำเม็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในที่เลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา หมู่ที่ ๕ ตำบลธาตุทองฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(คำตากล้า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(อ.ภูพาน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(โคกศรีสุพรรณ)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(อ.พรรณานิคม)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(อ.กุสุมาลย์)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑ ฯ
  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจรณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการรู้ภาษาต่างประเทศฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน ตามกิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (ตู้)ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำเม็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิปดำเพื่อใช้หนีบกระดานนับคะแนนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในที่ตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, เรื่อง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายนับคะแนนงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลแสดงที่ลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบชีดคะแนน สมุดแบบพิมพ์ ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยและปิดประกาศในหน่วยเลือกตั้งฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาเอกชีววิทยา)
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านกีฬา(ฟุตบอล)ฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาชีววิทยา)
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านอาชีพฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมรถรับ-ส่งพร้อมน้ำมันเซื้อเพลิง ตามกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ตามกิจกรรมวันปิยะมหาราชฯ
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาเอกชีววิทยา)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านวังปลาเซือมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๖ บ้านแพดฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านคันชา หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโมนหมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิกฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคาและการคำนวณราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ กปน. กระดาษจดลำดับฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งฯ
  ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาแก หมู่ที่ ๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านโคก หมู่ที ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งวัดน้อยพัฒนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลือกสั่งซื้อแบบพิมพ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหนองมันปลา ๒ เขตเทศบาลสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีตสาย สน.ถ๓-๐๐๒ บ้านกุดบากฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับสำหรับใช้ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สน.๔๐๒๓ บ้านนาจารฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักกีฬาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมข้าวสวยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านมะขามป้อมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกปริ้นเตอร์ ให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงไม้เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาการคำนวณราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสะอาดฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กข้างทาง สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สน.ถ๑-๐๐๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านขัวสุง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาสฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประรายละเอียดข้อมุลราคากลางและคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสาย บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านธาตุนาเวงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช่ในการเลือกตั้งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังปลาเซือมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามดครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านอาชีพฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลา ตามโครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสานฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ
  ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านโคก หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดไหฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะขามป้อม หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทุ่งวัดน้อยทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเชียงเครือ-บ้านโคกเลาะฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนหนองมันปลา ๒ฯ
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างทาง สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสร้างค้อฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกฯ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเชิญชวนเเฝ้ารับเสด็จฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๐๗ บ้านทามไฮ-บ้านม่วงลายฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยเช่าเป็นรายเดือนๆละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ตามกิจกรรมวันปิยะมหาราช ของดรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดหาอาหารว่างเครื่องดื่มตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย้บแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำยบขมิ้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองสิม บ้านลืมบอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่แก้ว อำเภอบ้านม่วงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือนร ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองแผนและงบประมาณ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนสาธารณะ เแลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่แกใหญ่ หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่างแดนดิน-บ้านเตาไหฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
  ประกาศผู้อำอวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์กา่รบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณกล้องถ่ายภาพนิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลส่างแดนดิน-บ้านเตาไหฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปทุมวาปี-บ้านหนองกุงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนน(หิน ๓/๔) ประจำศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง-บ้านภูเพ็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศองค์การบริหฟารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปการณ์โครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน ๖๒ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดทะเบียนคุมทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษราและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๒๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาและการคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กจ.๒๘๐๐ สกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ คัน ๓๗รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้สะเต้มศึกษา ตามโครงการการพัฒนาการเรียนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยามพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔คัน ๔๔ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสตรียุดใหม่ใส่ใจสุขภาพ ขนาด ๑.๕๐x๔.๐๐เมตรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานยั่งยืนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๒ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร(หัวหน้าฝ่าย)กองพัสดุและทรัพย์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒-บ้านด่านไชโย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นห้องสมุดฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน) โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง จำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ x ๔.๐๐ เมตร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานหน่วยตรวจสอบผ่านใน,ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟาไม้ บุนวมผ้า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี รหัส ๔๘๗-๐๑๓๖
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักช่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ สำหรับรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเชอร์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้สุงวัยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบดละเอียดเศษวัชพืชฯ
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย ถ.๑-๐๐๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างลง กรณีเกษยณอายุราชการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงการวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office home Student 2019)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม)ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ๑.๕๐*๔.๐๐ เมตร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในสำนักงานกองแผนและงบประมาณ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรัีบจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของดรคติดต่อฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ฯ
  ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนจัีงหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารและเก้าอี้ผู้บริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุงาน) โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน หัวใจผู้นำฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ * ๔.๐๐ เมตร
  ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ เมตรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอ เรื่อง ประักาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ(วัสดุฝึกอบรมอาเชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอประชุมอำเภอพังโคน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ๑๙ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม) โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ด้วยศาตร์พระราชาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  ประกาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ดดยวิะีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหน่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานกองแผนและงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกอิงกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๔ เครื่อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ๔ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง จำนวน ๕๑ คัน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ไตยมาส ๓)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปกสีและเย็บเล่มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๐๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสาย บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสาย บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอพังโคนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์(ตู้)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์(ตู้) ยี่ห้อโตดยต้าฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจำทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวังสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านคำผักแพวฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๐๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรีพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ
  ประกาศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมขนส่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ดับเดบิ้ลแค๊ป ยี่ห้อฟอรืต ทะเบียน กค ๒๔๓๕)ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการส่งเสริมสนับบสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะจงจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๐ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๐ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดำเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สูงเนิน-ท่าแร่)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สร้างค้อ-สกล)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สกล-นาแก)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย) )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๔๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๒๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๑๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๒๐๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๔๐๙๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ๑-๐๐๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ ๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสะคามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ คันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๓๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒-บ้านด่านไชโยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสงเปลือยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกุดตะกาบฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ๑-๐๐๐๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-บ้านโพงสวางฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่งเต่า หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวกราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๑๘๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๑๗ฯ
  ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๐ฯ
  ์ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๐๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านดอนม่วย หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศษ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๔๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สน.๓๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง้หมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทองฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบบ้านทุ่งบ่ หมู่ที่ 7ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ๑-๐๐๑๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังบ้านเซือมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๒๔๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สร.ถ๑-๐๐๑๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคึร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด หมู่ที่๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแก้วฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๙๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกุดตะกาบฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง คำสั่งแต่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสะคาม หมู่ที่ ๓ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๔๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๑๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอรืไฟฟ้าฝ่ายเครื่องจักรกลฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ ๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย ๓๑๘๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๔๐๗๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประรายละเอียดข้อมุลราคากลางและคำนวนราคากลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๐๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-บ้านโพนสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๕บ้านหนองย่างชิ้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านซงเต่า หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ ๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๐๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหรนองเปลืง หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๐๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หน่วยงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ.๑-๐๐๑๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๙๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ คันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน๒๐๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๑๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้วฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๔๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านแพด หมู่ที่ ๑ ตำบลแพด-บ้านท่างามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ บ้านเหล่าผักใส่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒-บ้านด่านไชโยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกี้ยงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ไตรมาส ๒)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง จำนวน ๔๘ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือราชษฏรฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือราชษฏรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาสำหรับโรงเรียนคำยางฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย.สน.๒๐๐๙บ้านดงบังฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๐๓ บ้านเชียงเครือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๐๗
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กสาย สน.3035ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สร้างค้อ-สกลนคร)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ1-0024
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สูงเนิน-ท่าแร่)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจอขนาด 20ลิตร จำนวน 1,350ถังฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนระการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่ภาพสี การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครการจ้างครูสอนภาษาตาสงประเทศฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครการจ้างครูสอนภาษาตาสงประเทศฯ
  ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ตันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฦึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเซื้อฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาาาต่างประเทศฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องปรพกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้วฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาเวียดนานมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและเก็บเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๐๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๕๓๕ สกลนคร
  -ภประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สน.ถ๑-..
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษอังกฤษฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษต้างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสกลทวาปี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษต้างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสกลทวาปี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(โรงเรียนสกทวาปี)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนราคาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติคอนกรีตสาย สร.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรคอนกรีตสาย สน.ถ.๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์โรงงานฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหลวงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ิเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบการเรียนการสอนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฑ์บ้านงานครัวฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลคลเป้นพงักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพินพ์สี รหัส ๔๘๗-๖๐-๐๑๓๕
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ.๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง คอนพิวพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๙-๐๓๖๐
  ประกาศองค์การบริหาร่้สนวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเติ่งสามัคคีฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดอกไม้ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๗๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและเพิ่มเติมปรับปรุงรอบโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์และปรับปรุงสนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดินฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน๑๑ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๒๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๙-๐๓๖๐ฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรัลปรุงห้องทำงานส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮี-บ้านถ่อนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ บ้านหนองย่างชิ้น-บ้านนาดินจี่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านง่อน หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๔๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองแผนและงบประมาณ) จำนวน ๑๑ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศในสำนักงานกองแผนและงบประมาณ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร(กองแผนและงบประมาณ)ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับคัดเลือก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการบำรุงรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลจำนวน ๑๑คัน ๑๒ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการบำรุงรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นตามข้อบัญญัติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย ม.๕
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่ีอง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรีฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13รายการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวหลวงหมู่ที่ ๑๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯหน่วยงานสำนักปลักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ ๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ บ้านนาดินจี่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๑๐๐บ้านทรายมูล-บ้านเจริญศิลป์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสาย สน.ถ.๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๒๘ สายแยกทางหลวง ๒๐๙๒-บ้านมายฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๔๑ บ้านหนองสามขา-บ้านท่าแร่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๗๔ บ้านพันนา-บ้านหนองแสงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สน.๒๐๑๗ บ้านกลางฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ คันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์และปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลาง อำเภอสว่างแดนดินฯ
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๕๕บ้านเหล่าผักใส่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนธาตุดุมเทศบาลนครสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(ไตยมาส ๑)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์และปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๕ฯ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วเข้า-ออกและระบบไฟฟ้าส่องสว่่างภาบในสวนสาธารนะเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรี หมู่ที่๑ ตำบลนาเพียงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซีอม หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ ๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2บาน
  ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์) จำนวน ๒๙ รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนาน ๑๙๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ คัน)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพิการที่สามารถทำงานได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ อัตรา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสาย บ้านบัวหลวง หมู่ที่ ๑๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๓๘ บ้านกุกจิกฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านยาวน้อย หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอวแซงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน่องทุ่ม หมู่ที่ ๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๙๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.๑-๐๐๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านยางโล้นพัฒนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๐๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ชัยชนะ หมู่ที่ ๓ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่4
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3035ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๒๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำไชวานฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๔ฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรง ตามโครงการป่ารักน้ำฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเสาขัวญฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันชาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้างถนนคอนกรีต บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลธาตุฯ
  แนวทางปฏิบัติของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษา สปสช.
  ตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิใช้หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอวนน้อยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสะคามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแฮด หมู่ ๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๑-๐๐๑๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวาง หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๓๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐานราก เสาโครเหล็กและติดตั้งจอLEDฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจจราจรฯ สาย สน.๔๐๙๘-บ้านปลาโหลฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮหย่อง หมู่ที่1ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ บ้านหนองย่างชิ้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบังฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านคันชา หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านโนนเสาขวัญ หมู่ที่ ๒ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๒๖บ้านแพคฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำไชนวาน หมู่ที่๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.๑-๐๐๗บ้านทามไฮฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็ก สายบ้านชัยชนะ หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านยางโล้นพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสาย บ้านยางโล้นพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาราคาจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดแฮด หมู่่ที่ ๔ ตำบลกุดบากฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.๑-๐๐๐๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่หมู่ที่ ๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สน.๓๐๓๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ.1-0014ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่7 ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง ถ่ายเอกสารรายเดือน ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรัยนคำยางวิทยาคมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายและงบแสดงฐานะการเงินฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๑๐ บ้านเหล่าใหญ่-บ้านนาเตียงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเคื่องถ่ายเอกสารรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอLED FULL COLORฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาบ บ้านโคกฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนามแท่งใหญ่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4036 บ้านนาคอยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ ๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนคำยางพิทยาคมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย.๓๒๗๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๒๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๑๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านพังขว้างใต้ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครางการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายสน.ถ-๐๐๒๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๒ บ้านกุดนาขามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านดอนม่วยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ปรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLOR
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจัีงหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฐานรากฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างโครงการสรา้งกำแพงกันตลิ่งฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงป้า่ยประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง LED FULL COLOR
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารหอพักนักเรียน3 ชั้นๆ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร๐
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างปรับปรุบหอประชุมเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครๆ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งและ้พิ่มเติมปรับปรุงๆ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ๆ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสรา้งฐานรากๆ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาๆ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงๆ
  สประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่านำประปร พ.ศ.2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
  ประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประราคาซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสาย สน.๒๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาห้องเรียนรู้สู่คุณภาพฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงถนนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีต สาย ชุมชมธาตุดุม เทศบาลนครสกลนคร-บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ ๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศจ้างก่อสรา้งและเพิ่มเติมปรับปรุงรั้วรองโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมชนธาตุดุมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนนฯ(หิน ๓/๔)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๐ฯ
  ปรพชะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนนสาย สน.๒๐๑๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้วฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานหน่วยตรวจสอบภายในฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเกลือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้วฯ
  ประกวศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกบ้านธาตุฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๒๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๒๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๑๑๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๐๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอนาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านยางโล้นพัฒนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๐๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านฟนองแฝกฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๐๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๙๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๗๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแหวฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขัวสูงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูงหมู่ที่ ๕ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลางยางฯ สายบ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลางยางฯ สาย สน.๓๐๕๕
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำเย็นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันชาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนส้มโฮงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๒๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการย้ายและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๒๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๐๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๑๑๗ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๒๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจรารจจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งหอนาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๒๒๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเกลือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการท่อระบายน้ำข้างทาง สายชุมชนธาตุดุมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานหน่วยตรวจสอบภายในฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดีฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโล้นพัฒนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแหวฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนินฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเย็นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนส้มโฮงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๑๗
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๒๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันชาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร สาย สน.๒๐๐๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๗๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๕
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย.๓๐๕๕ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลค์ติดคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๕ บ้านหนองย่างชิ้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข ๔๐๓๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลค์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๔ บ้านพันนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิกฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ บ้านเหล่าผักใส่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาสร้างโครงการว่างท่อระบายน้ำข้างทางฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดงฯ
  ปรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานหน่วยตรวงสอบภายในฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งปรับปรุงต่อเติมอาคารทดสอบวัสดุฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งย้ายปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศฯโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3051
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2017
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2017
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน 3010
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนทอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้าย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไฮหย่อง-บ้านบะแต้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่งใหญ่
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโมน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง
  e-bidding sn-3035
  e-bidding sn-3055
  e-bidding sn-3030
  e-bidding sn-2023
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อำเภอสว่างแดนดิน-อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศประมูลจ้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๒๓ บ้านสันติสุข-บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๗๔ บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๓๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๒๐๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๒๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๙๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วย หมู่ที่๖ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณรนิคม ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๑๘๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังขว้างกลาง หมุ่ที่ 12 ตำบลพังขว้าง-บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่่าปอแดง-บ้านงิ้วดอน หมู่ที่ 1 ต.งิ้วด่อน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้นข้ามลำหัวยอีนูตอนบน เชื่อมถนนสายบ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 ต.จันทร์เพ็ญ-บ้านนางอย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๒๗ บ้านวาริชภูมิ-บ้านม่วงไข่ อำเภอวาริชภูมิฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๒๗ บ้านวาริชภูมิ-บ้านม่วงไข่ อำเภอวารชภูมิฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ธาตุ-บ้านทรายมูล หมู่่ที่ ๓ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ต.ธาตุนาเวงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งฝายน้ำล้น ข้ามลำหัวยอีนูนตอนบนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่งหมู่ที่ ๙ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ-ห้องส้วมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๑๗ บ้านกลาง-บ้านวังม่วง อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๒ คัน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรถนนสาย สน.๒๐๑๗ บ้านกลาง-บ้านวังม่วงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกกกอก หมู่ ๑๒ ต.งิ้วด่อน-ชุมชนธาตุดุมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานให้เข้ามาดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฯ
  ประกาศองค์กาารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงถนนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรถนนสายบ้าทุ่งบ่อ หมู่ที๗ ต.วัฒนา-บ้านรักษาดินแดน หมูที่ ๑๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านกกกอก ต.งิ้วด่อน-ชุมชนธาตุดุม ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๑๘๑ บ้านพังโคน-บ้านโพธิ์ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านหนองหลักช้าง หมู่ที่ ๒ ต.ตาลเนิ้ง - ตาลโกน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเพียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเพียง-บ้านแสนพันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๒๓ บ้านสันติสุข-บ้านห้วยน้ำเที่ยงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ ต.ศรีวิชัย -บ้านโคกศิลา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯถนนสาย สน.๓๑๓๓ บ้านหนองบัวน้อย-บ้านดอนเชียงคุณ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖-วัดพระธาตุภูเพ็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สาย สน. ๒๐๑๓ บ้านบึงศาลาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สาย สน.๓๒๐๕ บ้านตองโขบ-บ้านม่วงไข่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้น ข้ามลำห้วยอีนูตอนบนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖-บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเหนือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๘ บ้านถ่อน-บ้านนาคำฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๒๗๑ บ้านหนองไผ่-บ้านก่อสำราญฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๑ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ยางมะตอยซีแมนต์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๒๔ บ้านบึงทวาย-บ้านนาตาล ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาย สน.๔๐๓๖ บ้านนาคอย-บ้านทุ่งโพธ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.๓๐๓๐ บ้านถ่อน-บ้านหนองลาดฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๑๐๘ บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่มฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๔๐๒๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหลวง-บ้านขามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอวนน้อย หมู่ที่ ๒๒ ตำบล ธาตุ-บ้านวังบงน้อยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๑๘ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิก-บ้านหนองแคฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง-บ้านหนองเบญฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ ที่ ๗ ต.วัฒนา-บ้านรักษาดินแดน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๐๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๑๐ บ้านเหล่าใหญ่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๑๐๘ บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๖ บ้านแพด-บ้านท่างามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-บ้านหน่องม่วงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ตำบลสว่าง-บ้านเชิงชุม ฯ
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศสมัครการคัดเลือกเพื่อพิจรณารับโอนข้าราชการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖-วัดพระธาตุภูเพ็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๑๑๗ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศสมัครการคัดเลือกเพื่อพิจราณารับโอนข้าราชการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รเื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รเื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิจราจรแอสฟัลต์ติคอนกรีตฯ
  ประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโล้นพัฒนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสรา้งถนน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจร ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนาคอนกรีต จำนวน ๔เครื่องฯ
  ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชั้น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารเรียน ๔ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้ปฏิบัติ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 3ชั้น ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการอาคารเรียนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๒ ตำบลค้อเขียว อ. วาริชภูมิ-แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแก่งกุลา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง-บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมน้ำอูน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ต.นาคำ-บ้านวังเยียม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงใต้ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2307-บ้านจาร หมูู่ที่ 7 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอกน้อย หมู่ 1ตำบลพอกน้อย-บ้านนาสาวนาน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลพรรณา บ้านกุดก้อม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาน-บ้านวาใหญ่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แห่งการเรียนรู้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๗ ตำบล สว่าง อำเภอพรรณานิคมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรี หมู่ที่ ๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งโครงและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย บ้านโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลตองโขบฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนินฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่ม อำ.ม่วง จ.สกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ล้อมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการขยายผิวจราจร ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสรา้งไพ หมู่ที่ ๓ ตำบล ธาตุทอง-บ้านโคกสีไค หมู่ที่ ๕ (บ้านหนองกระเดา) ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งปรับปรุงป้ายปนะชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLOR
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๐ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งแนะเสริมผิวจราจร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสรา้งและเสริมผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั้วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.๒๐๐๓ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดง อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งผิวจราจรและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่แสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน-บ้านโนนประดู่ หมู่ที่7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง อประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๐๓ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดง อำเภอกุดบาก,อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๙ บ้านบง-บ้านดงสาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพน-บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงเคือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่มฯลฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ค ความเหมาสมกับตำแหน่งและหน้าที่และกำหนดวัน สถานที่สอบสัมภาษณ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบข้อเขี่ยนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเลิกทรอนิส์โครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย ๓๐๓๕ บ้านหนองอย่างขึ้น-บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๐๒๘ บ้านทันสมัย-บ้านท่าศิลา
  ประกาศอง๕การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๘๔ บ้านหนองโจด-บ้านนางัว อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๓๙ บ้านบง-บ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สน.๒๐๐๖ บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ บ้านโพนสมุทรชัย-บ้านนาดูน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๔ บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอศฟัลท์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย สน.๓๒๐๘ บ้านด่านม่วงคำ-บ้านฟากนาท่ม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๑ บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๙-บ้านดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling)
  ประกาศโรงเรียนากลทวปี(โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครน) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสกลทวาปี ประจำปีการศึกษา2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเลื่อน วัน เวลา ในการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบฯ
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหามโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคอนกรีตสายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLER
  เอกสารสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคมี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านสรา้งแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลสรา้งค้อ-บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  รับสมัครประกวดกิจกรรมต่างๆเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อ.สว่างแดนดิน
  จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย สน.๕๒๗๖ บ้านสี่แยก-บ้านแม่นน้อย อ. อากาศอำนวย
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่๕ ตำบลตาลโกน อ.สว่างแดนดิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย สน.๔๐๒๖ บ้านแพด-บ้านท่างาม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจรจร แอสฟัลท์ติกกรีต ถนนสาย สน.๔๒๓๑ บ้านลึมบอง-บ้านดงยาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิก-บ้านหนองแค
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๑๙ บ้านเปือย-บ้านทันสมัยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสรา้งและซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๘๙ บ้านธาตุ-บ้านหนองทุ่มฯ
  โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๖๐ บ้านห้วยปลาใย-บ้านบึงน้อย อำเภอเมืองน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพุทธา หมู่ที่ ๒ ตำบลตาลโกน-บ้านโนนตูน หมู่ที่ ๔ฯ
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๙๓ บ้านห้วยหีบ-บ้านห้วยยาง
  โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.๓๑๘๑ บ้านพังโคน-บ้านโพธิ์ตาก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งและซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๑๓ บ้านบึงศาลา-บ้านโพนใหญ่ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ บ้านเหล่าผักใส่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องเอกสารจ้างด้วยระบบอิเล็กมรอนิกส์ เลขที่E อบจ./๓๗/๒๕๖๐ งานจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งฯ บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสรา้งสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๑ บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก, ภาค ข,และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาสมกับตำแหน่งและหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลดงมะไฟ-บ้านประชาสุขสันต์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  โครงการจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานให้เข้ามาดำเนินการ ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (งานกิจกรรมบนเวที และงานเวที) โดยวิธีสอบราคา
  สอบราคาจ้างเหมาเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งนิทรรศการฯตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ตำบลไฮหย่อง-แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๓ อ.พังโคน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ตามโครงการศึกษาดูงานแนวพระราชดำริและเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ฯ
  ประกาศกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด๑ ตัน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีสักษณะงานเทียบเคียงได้กลับตำแหน่งบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ บ้านหนองย่างชิ้น-บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยวิธีการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งหัวหน้าคณรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน๖๐๐ ถัง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา(เพิ่มเติมฉบับที่๒)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา(เพิ่มเติมฉบับที่๑)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านชัยชนะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว-บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุที่ไม่ใช้ในงานซ่อมบำรุงถนน ประเภทวัสดุหิน ๓/๘ จำนวน๙๐๐ตันฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  จัดจ้างดครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๓ บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต้สริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ- บ้านหนองดอกแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารฯลฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิด Para-Asphaltic Concretee ถนนสาย สน.3063 บ้านกุดบาก-บ้านโพนงาม ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอีด่อน โดยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮางน้อย-บ้านโพนบก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดนาขาม-บ้านเหล่า โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสน.4054 บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่ม โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนธาตุดุม-บ้านธาตุดุมเหล่าทับ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเสาขวัญ-บ้านหนองโจด โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหลวง-บ้านวังยาง โดยวิธีสอบราคา
  สอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4038 (บ้านกุดจิก-บ้านดงอีด่อย)-บ้านหนองหาร
  สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเบญจ-บ้านหนองปลิง
  สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4026 บ้านแพด-บ้านท่างาม
  สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2092 บ้านด่านไชโย-บ้านนาสมบูรณ์
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแคน-แยกถนนสายบ้านหนองหลวง-บ้านตาดโพนไผ่ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนสาย สน.3137 บ้านเวง-บ้านนาคำ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.2006 บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก โดยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งบ่อ-บ้านรักษาดินแดน โดยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านผาศักดิ์-บ้านกุดจาน โดยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยหนองบัว-บ้านเหล่าใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3108 บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อน โดยวิธีสอบราคา
  โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านจำปา โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาลโง๊ะ-บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์-บ้านโนนสว่าง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำเย็น-บ้านดอนย่านาง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงคำโพธิ์-บ้านหนองบัว ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองมะเกลือ ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย-แยงทางหลวงหมายเลข 3003 ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา-บ้านโคกสีไค โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านนาตงใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านหนองแฝกพัฒนา-บ้านดงสมบูรณ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำคำ-บ้านนากับแก้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอกน้่อย-บ้านนาสาวนาน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.2013 บ้านบึงศาลา-บ้านโพนใหญ่ โดยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองบัวแดง-บ้านนาคอย โดยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านหนองม่วง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องจักรกล ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสาย สน.2018 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านนาเหมือง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสาน สน.3035 บ้านหนองย่างชิ้น-บ้านนาดินจี่ ด้วยวิธี e-Auction
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำพุงสามัคคี โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3051 บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป๋ โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายบ้านพังขว้างใต้-บ้านน้อยจอมศรี โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสานบ้านดอนม่่วย-บ้านต้นผึ้ง ด้วยวิธี Pavement in place recycling โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก-บ้านโพนปลาโหล โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายคำ-บ้านม่วง โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนนสว่าง ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฝก ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรี ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา
  ประมูลจัดซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน ๖๐๐
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการก่อสรา้งสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
  โครงการก่อสรา้งสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  โครงการก่อสรา้งโรงอาบน้ำและโรงตากผ้านักเรียนกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประชาสัมพันธ์ จ้างเหมารถ รับ -ส่ง นักกีฬาจำนวน 1 คัน จำนวน 45 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 23- 30 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลางฯ
  โครงการจัดทำสารคดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนคร โดบวิธีสอบราคา
  ประมุลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)
  จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณหอประชุมอำเภอพังโคน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปรี่ยนสายงานประเภททั้วไป
  จัดจ้่างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมหอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  จัดจ้างโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ-ห้องส้วมหอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อนโดนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
  โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิด Para-Asphaltic Concrete
  สอบราคาจัดจ้างดครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฯ
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๗-บ้านนาจาร หมู่ที่๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
  จัดจ้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอศฟัลต์ติกคอกรีต สาย สน.๓๐๒๘ บ้านทันสมัย-บ้านท่าศิลา อำเภอส่องดาวฯ
  จัดจ้างโครงการสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๒๓ บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  จัดจ้างผลิตสกู๊ปประมวลภาพและภาพนิ่งบรรยากาศในการงานถวายความอาลัยฯ
  ใบรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  รับสัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการสรา้งหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และในเขตเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธี e - Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศ จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการอบรมสานสัมพันธ์มวลชน ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาผู้นำมวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชน"
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานปีะเภทวิชาการ
  จัดจ้างผลิตสกรุ๊ปและเก็บภาพการแข่งขันเรือยาว ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือ ประกวดกองเชียร์เรือ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
  จัดจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดพิธีปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดหร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" (บัวบาทยาตรา) โดยวิธีตกลงราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเพยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก,ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำอหน่งและหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเพยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศจัดซื้อโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครโรงเรียนร่มไทรวิทยาโดยวิธีตกลงราคา
  ประกาศจัดจ้างปรับปรุงสาวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนคหกรรม โรงเรียนสกลทวาปี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯลฯ
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฯ
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อเอกสารคู่มือและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถามที่สอบ หัลกสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารฯลฯ
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ และเขต ๓
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๕ คัน
  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ประจำห้องเรียนสกลทวาปี โดยวิธีสอบราคา
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนฯลฯ
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน
  จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับจัดทำห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
  ประมูลจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in place recycling ฯ
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์(เต็นขนาดใหญ่)จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีสอบราคา
  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และการปรับปรุ่งโครงสรา้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคลคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประมูลโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) สาย ๓๐๑๐ฯลฯ
  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนหญิง ขนาด ๓ ชั้น ๒๗ห้อง ห้องน้ำรวมโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สอบราคาจัดจ้างเหมาทำหนังสือศาสนาและหน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาวิธีประชาธิปไตยฯลฯ
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี e-Auction
  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้รำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๔คัน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน ๕ คัน
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น าำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่(นักบริหารงานงานทั่วไป ระดับกลาง)
  ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๓ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสรา้ง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสรา้ง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ
  ประมุลโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
  ประมูลจ้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ ๗ ตำบลดงชน-บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงลาย อ.สกลนคร
  ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหาร
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบเลา บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาก่อสรา้งถนนคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๓ บ้านคอนสวรรค์-บ้านโนนสว่าง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong