[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.172.213
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  39 ip
  เมื่อวาน
  301 ip
  เดือนนี้
  853 ip
  เดือนที่แล้ว
  7336 ip
  ปีนี้
  38546 ip
  ทั้งหมด
  300195 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  "ท้องถิ่นสกลร่วมใจสู้ภัยโควิด"
  วันที่ 10 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาทจากหน่ยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสกลนคร เพื่อสมทบทุนในการตั้งกองทุนท้องถิ่นสกลรวมใจสู้ภัยโควิด-19

  ซึ่งกองทุนนี้มีทุนตั้งต้นจากการสละเงินเดือนในเดือนเมษายนของนายก อบจ./รองนายก อบจ. 1 2 3 เลขา/ที่ปรึกษา จำนวน 232,220 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนในการผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สกลนครให้ครบทุกคนๆละ2ชิ้น รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์และสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 2 คน ตัวแทนสันนิบาตเทศบาลสกลนคร 2 คน และตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน โดยจะนำเงินทั้งหมดไปเปิดบัญชีเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

  ...*ชื่อบัญชี กองทุนท้องถิ่นสกลรวมใจสู้ภัยโควิด-19"

     เข้าชม : 88


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        เชิญประชาชนชาวจังหวัดสกลนครลงทะเบียนรับหน้ากากผ้าฟรี
        มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชน
        "ท้องถิ่นสกลร่วมใจสู้ภัยโควิด"
        เราจะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชน
        เดินหน้ามอบแอลกอฮอล์ ให้พี่น้องภูพาน  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong