[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ฯ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.196.13.210
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  94 ip
  เมื่อวาน
  212 ip
  เดือนนี้
  10145 ip
  เดือนที่แล้ว
  12282 ip
  ปีนี้
  68083 ip
  ทั้งหมด
  170482 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จับมือร่วมกับ กองกับกำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และกรมประมงจังหวัดสกลนคร ทำพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมโครงการสนับสนุนเงินสินบนรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศ ผิดกฏหมาย
  เวลา 10.00น. วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการสนับสนุนเงินสินบนรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศ ผิดกฏหมาย จัดโดย กองคลัง อบจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมสภาอบจ.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการพลังประชารัฐ ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญาอุทกภัยและภัยแล้ง
  วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการพลังประชารัฐ ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญาอุทกภัยและภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2559/2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยสำนักการศึกษาฯ. อบจ.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่11 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน. 2559 ณ. โรงแรม พี.ซี. พาเลซ อำเภอเ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย"
  วันนที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักและให้ควา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รองปลัด อบจ.สกลนคร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
  วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชัย พรหมภักษา รองปลัด อบจ.สกลนคร รับมอบภารกิจจากนายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายก อบจ.สกลนคร ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 3
  17 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 3 ครบรอบปีที่ 122 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติร่วมกิจกรรม เปิดบ้านการเรียนรู้ : สู่การปฏิรูปการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3
  นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติร่วมกิจกรรม เปิดบ้านการเรียนรู้ : สู่การปฏิรูปการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
  วันที่ 27 พฤษาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร หลักสูตร"การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย" วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา และพิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙
  เมื่อเวลา ๑๘.๐๐น. วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายสมชัย พรมภักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายสมัย โพธิทองดี รองป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง
  28 เม.ย.59 เวลา 08.55 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง และมอบรางวัลชนะเลิศโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว จว.สกลนครร่วมกับ ป.ป.ท.ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานรัฐพิธีวันสวรรวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธีวันสวรรวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นธานในพิธี

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong