[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.161.31.247
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  75 ip
  เมื่อวาน
  175 ip
  เดือนนี้
  3375 ip
  เดือนที่แล้ว
  4153 ip
  ปีนี้
  24661 ip
  ทั้งหมด
  215239 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๙ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดแสดงข้อมูล พระประวัติตั้งแต่ เสด็จราชสมภพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดสกลนคร
  เมื่อเวลา 08.30น. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ทำพิธีน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วันที่ 25 ตุลาคม 2559 อบจ.สกลนคร โดยนายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ทำพิธีน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ " วันปิยมหาราช "
  วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายภารกิจให้นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ ในสังกัดอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน
  ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ คือ วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดสกลนคร จัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการแสดงถึ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ อบจ.สกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร จัดแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ อบจ.สกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร จัดแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือ ประกวดกองเชียร์เรือ ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
  วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ.เมือง จ.สกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กำหนดการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี 2559
  กำหนดการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก,ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำอหน่งและหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก,ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำอหน่งและหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559
  เมื่อเวลา 14.00น.วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 และง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯปิดโครงการอบรมสานสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่น หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำมวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
  เวลา 16.30 น. วันที่ 9 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีปิดโครงการอบรมสานสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่น หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำมวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา”
  จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติจากหม่อมหลว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน ประจำปี 2559
  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บันทึกข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรวมใจไทสกล
  วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. จังหวัดสกลนคร มณฑลทหารบกที่ 29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง และเทศบาลนครสกลนคร จัดทำบันทึกข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรวมใจไทสกล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
  จัหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ห่างไกล สำหรับเดือนสิงหาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
  วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong