[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.161.31.247
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  70 ip
  เมื่อวาน
  175 ip
  เดือนนี้
  3370 ip
  เดือนที่แล้ว
  4153 ip
  ปีนี้
  24656 ip
  ทั้งหมด
  215234 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 คน เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน นักศึกษาแ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณี บุญมหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ"ประจำปี2560 ณ วัดมัขฌิมภูมิ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมงาน Open House ประจำปี 2559
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน Open House ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า "
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าว วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าว วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โรงเรียนร่มไทยวิทยา (โรงเรียนกีฬา) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนกีฬา
  โรงเรียนร่มไทยวิทยา (โรงเรียนกีฬา) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย เปตอง กรีฑา ยกน้ำหนัก ฯลฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ 09 5645 5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดฯ
  วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยมงคลไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดฯ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560
  วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน กองทัพไทย
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.45 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน กองทัพไทย พร้อมพิธีเดินสวนสนาม โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนฯลฯ
  จังหวัดสกลนคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยะเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ปิดฉากลงแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2559
  พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรีผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบถ้วยพระราชทานให้กับทีมชนะการแข่งขันฯ ได้แก่ทีมจังหวัดสกลนคร บี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์"ครั้งที่ ๓๔
  กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์"ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์"
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ประจำวันที่ 27ธันวาคม 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์"
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ ๓๕
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ ๓๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ยากไร้
  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มพร้อม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙
  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดสกลนครร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร จัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องมณีเทวา โรงแรม ดิเอลิแกรน จั
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันชาติไทย ประจำปี 2559
  ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย...... วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ วันชาติไทย นำโดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร มากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน พร้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และร่วมพิธีประชารัฐ กำจัดผักตบชวาบริเวณหนองหาร
  เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และร่วมพิธีป

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong