[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.161.31.247
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  140 ip
  เมื่อวาน
  175 ip
  เดือนนี้
  3440 ip
  เดือนที่แล้ว
  4153 ip
  ปีนี้
  24726 ip
  ทั้งหมด
  215304 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2
  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสันติ ไชยยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเนื่องในวันแม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.เร่งระดมความช่วยเหลืออุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
  สืบเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนยครและหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีประชาชนจิตอาสายืนมือเข้ามาช่วยเหลือ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภายในจังหวัดสกลนคร ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง ภายใต้โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์(ดอกอินทนิลนำ้) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพ
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยสำนักปลัดฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์(ดอกอินทนิลนำ้) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเพื่อร่วมอ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ต้อนรับคณะผู้นำท้องถิ่นและชุมชนจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสันติ ไชยยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้นำท้องถิ่นและชุมชนจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ภูพาน และท้องฟ้าจำลอง จังหวัดส
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประสานงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่ื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ( รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 )
  1 พ.ค 60 เวลา 14.30 น นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานปล่อยขบวนรถและประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ( รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ) ในการนี้นายสมัย โพธ์ทองดี รองปลัด อบจ.สกล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
  วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดภูริทัตตถิราวาส
  วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.40 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติศาสนกิจทรงเ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8)
  วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีเปิดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8) "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูชาเจ้าปู่มเหสักข์ โฮมฮักผู้ไทโลก" ประจำปี 2560 อย่า
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
  นที่ 4 เมษายน 2560 นายสันติ ไชยยศ , นายมานิตย์ ถิตย์พิพิธ , นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ ลา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของชาวตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขบนธรรมเน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดกีฬาต้านยาเสพติด โคกก่องเกมส์ ครั้งที่18 ประจำปี2560
  วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกีฬาต้านยาเสพติด โคกก่องเกมส์ ครั้งที่18 ประจำปี2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  จังหวัดสกลนคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนพุทธศานิกชนร่วมแห่นับพันคน เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญเที่ยวงาน ผู้ไทโลก ครั้งที่ 8
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เชิญเที่ยวงาน ผู้ไทโลก ครั้งที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหสักข์ โฮมฮักผู้ไทโลก" ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
  วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ
  สกลนครจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ อย่างสมพระเกียรติ วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดงาน บุญข้าวปุ้น เอาบุญพะเหวต ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560
  วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน บุญข้าวปุ้น เอาบุญพะเหวต ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 ของชาวชุมชนดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong