[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 3.229.122.219
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  97 ip
  เมื่อวาน
  220 ip
  เดือนนี้
  1982 ip
  เดือนที่แล้ว
  10987 ip
  ปีนี้
  66110 ip
  ทั้งหมด
  256688 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมโครงการ ถนน ชิม ช้อปใช้ ประชารัฐ
  อบจ.สกลนคร ขอเชิญร่วมโครงการ ถนน ชิม ช้อป ใช้ ประชารัฐ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจวางขายสินค้าในโครงการ ถนน ชิม ช้อป ใช้ ประชารัฐ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 38
  วันที่ 19 พ.ย 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน นาย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 38 โดยมี นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เวทีที่ 2 ณ บ้านเชียงเครือ ประชาชนเห็นด้วยกับการทำประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
  วันที่ 8 พ.ย 2562 ที่หอประชุมเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ณ เวทีการทำประชาพิจารณ์เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำในหนองหารเน่าเสีย และตื้นเขิน โดยในการตั้งเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ มีนาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังห
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายวัดป่าวิริยะพล
  วันที่ 7 พ.ย 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายวัดป่าวิริยะพล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ในโอกาสนี้ นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นาย มานิตย์ ถิตย์พิพิธ นาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และตื้นเขิน
  สกลนคร เวที 1 ประชาชนเห็นด้วยกับการทำประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และตื้นเขิน วันที่ 5 พ.ย 2562 ที่หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร ณ เวทีการทำประชาพิจารณ์เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำในหนองหารเน่าเสีย และตื้นเขิน โดยในการตั
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
  วันที่ 5 พ.ย 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องคืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จังหวัดสกลนคร ขอเชิญสมัคร และร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานพลังท่องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น เพื่อจัดหารายได้สมทบการจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2562
  วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  วันที่ 13 ตุลาคม 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิดร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งามเป็นหนึ่งปราสาทผึ้งเมืองสกลนคร
  เริ่มพิธีเปิดอย่างอลังการ สำหรับงานบุญใหญ่สำหรับคนสกลนคร ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2562 มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมชมความงามของปราสาทผึ้งอย่างคึกคัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ปิดฉากการแข่งเรือยาวประจำปี อย่างยิ่งใหญ่
  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สระพังทอง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตน์์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดประเพณีแข่งเรือยาวอย่างยิ่งใหญ่
  วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ.สนามแข่งเรือ ริมหนองหาร นาย ชัยมงคล ไชบรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 256
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร คนใหม่
  เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร คนใหม่่
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์
  วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในพิธีประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ "ฟื้นฟูภัยน้ำท่วม"
  สกลนคร สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยแถลงข่าว โครงการ คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม เพื่อเปิดระดมความช่วยเหลือรับบริจาคเมล็ดพันธ์ข้าว นำไปมอบให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว
  ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จฯสกลนคร ทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ
  วลา 11.50 น. เสด็จไปยังหอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า อำเภอเมือง ทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ได้สนองพระดำริด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โฮมเหง้าไทยสกลยลถิ่นวัฒนธรรม
  ภาพบรรยากาศงานไทยสากลรวมเผ่ารากเหง้าเดียวกัน "โฮมเหง้าไทยสกลยลถิ่นวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
  วันที่30 สิงหาคม2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภออากาศอำนวยและอำเภอวานรนิวาส มีประชาช
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครหรือเสนอชื่อ
  บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong