[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 18.207.130.162
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  133 ip
  เมื่อวาน
  265 ip
  เดือนนี้
  1427 ip
  เดือนที่แล้ว
  11835 ip
  ปีนี้
  25212 ip
  ทั้งหมด
  286861 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  * อบจ.สกลนคร วางมาตราการเข้ม สู้โควิด-19 **
  จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้บุคลลากรของ อบจ. และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สั่งการ เพื่อวางมาตราการ ในการป้องกันโควิด ให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.สกลนครทุกคนถือปฏิบัติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ท้องถิ่นสกลนคร จับมือประสานใจ กู้ภัย วิกฤต โควิด 19
  วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ค่ายศรีสกุลวงศ์ ตชด.23 จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองคทการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นาย สันติ ไชยยศ นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหารือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลน
  ป้องกันโค-วิด19
  โควิด-19
  ยิ่งรู้เร้ว ลดการแพร่เซื้อ เช็ดอาการตามนี้
  ป้องกันโค-วิด19
  เรื่องควรรู้ COVID-19
  อาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ พื้นที่เสี่ยง
  ป้องกันโค-วิด19
  HOW TO คุมไว้สังเกต
  สังเกตอาการ การปฏิบัติตัว 14วัน
  ป้องกันโค-วิด19
  ป้องกันโคโรนไวรัส 2019
  ป้องกันโคโรนไวรัส 2019 ด้วย ล้าง เลี่ยง ลด
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  ประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น ประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่(สอบสัมภาษณ์)
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป(คนพิการ)จำนวน ๑ อัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  อบจ.สน.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.คูบัว ราชบุรี เยือนเมืองธรรมะ สกลนคร
  วันที่ 16 มกราคม 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คูบัว จ.ราชบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สร้า
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.ชวนเด็กเข้าวัด ฝึกพัฒนาการด้านจิตใจ
  วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าบูรพาราม ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ
  วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” บร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดตลาดพิพิธภัณฑ์ภูพาน วันแรก คึกคัก
  อบจ.สกลนคร จับมือเทศบาลนครสกลนคร พัฒนาชุมชน พาณิชย์ และผู้ประกอบการ ผุดตลาดประชารัฐแห่งใหม่ ในชื่อ เดิน กิน ชิม เที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 22-31ธันวาคม นี้ คาดเงินสะพัดหลายล้าน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  วันที่ 31 กรฎาคม 2562 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  .อบจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  .สกลนคร เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ถนนนิตโย อำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ส.2562มกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.
  วันที่ 16 ก.ค. 2562 ผู้บริหารองค์การบริหารส่้วนจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา,พิธีถวายพระพุทธหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.10 น.นายชัยมงคล ไชบรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดโนนสะอาด ณ บ้านโนนสะอาด
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับมอบหมายภารกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการเถรสมาคมฯ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดโนนสะอ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong