[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.242.55
  ออนไลน์
  4 ip
  วันนี้
  352 ip
  เมื่อวาน
  490 ip
  เดือนนี้
  12088 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  12088 ip
  ทั้งหมด
  393040 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  อำนาจหน้าที่

   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

               พระราชบัญญัติกำหนดแผ่นและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
               ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผ่นและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
              1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผ่นพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
              2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
              3. การประสาน และให้ความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
              4. กระแบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฏหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
              5. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุ่งรักษาป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              6. การจัดการศึกษา
              7. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
              8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
              9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
            10. การจัดตั้ง และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
            11. การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม
            12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
            13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
            14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
            15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
            16. การสร้าง และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
            17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
            18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
            19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
            20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
            21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
            22. การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
            23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
            24. จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขตและกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
            25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น
            26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
            27. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
            28. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฏหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
            29. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

            มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

  ก. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
             1. ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
             2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
             3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
             4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
             5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
             6. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 
             7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
             9. จัดทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
           10. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  ข. ภายนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
     เข้าชม : 2024  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong