[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
กองช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ฯ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ , e-plan .เงินอุดหนุน

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.167.29.208
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  59 ip
  เมื่อวาน
  225 ip
  เดือนนี้
  3485 ip
  เดือนที่แล้ว
  5685 ip
  ปีนี้
  9170 ip
  ทั้งหมด
  111569 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

   ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)

  ได้ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดในการให้ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะในภารกิจแต่ละด้าน จำนวน ๘ ด้านด้วยวิธีการประเมิน
  ตนเอง (
  Self-assessment) ลงใน "แบบกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด"  โดยใช้ผลการดำเนินงานจริงขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
  2559 พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

  ในการดำเนินงานดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัด
  มาตรฐานบริการสาธารณะ ตามคำสั่งที่ 
  1963/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยกองแผนและงบประมาณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล
  และคณะทำงานได้ร่วมพิจารณารับรองผลการกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
  2560
  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และขอขอบคุณคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ
  หน่วยงานในสังกัด  และตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยดี

   

                               เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.
  2560 เป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดการอภิปราย ติดตาม และซักถามผลการปฏิบัติงานจัดบริการสาธารณะในปีงบประมาณที่ผ่านมา ถึงปัญหาอุปสรรค
  และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถจัดบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพิ่มขึ้นต่อไป 
  >>>ดาวน์โหลดทั้งหมด<<<



  เข้าชม : 360



  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong