[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 18.207.240.35
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  47 ip
  เมื่อวาน
  163 ip
  เดือนนี้
  3101 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  3101 ip
  ทั้งหมด
  264750 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

   ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)

  ได้ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดในการให้ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะในภารกิจแต่ละด้าน จำนวน ๘ ด้านด้วยวิธีการประเมิน
  ตนเอง (
  Self-assessment) ลงใน "แบบกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด"  โดยใช้ผลการดำเนินงานจริงขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
  2559 พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

  ในการดำเนินงานดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัด
  มาตรฐานบริการสาธารณะ ตามคำสั่งที่ 
  1963/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยกองแผนและงบประมาณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล
  และคณะทำงานได้ร่วมพิจารณารับรองผลการกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
  2560
  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และขอขอบคุณคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ
  หน่วยงานในสังกัด  และตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยดี

   

                               เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.
  2560 เป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดการอภิปราย ติดตาม และซักถามผลการปฏิบัติงานจัดบริการสาธารณะในปีงบประมาณที่ผ่านมา ถึงปัญหาอุปสรรค
  และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถจัดบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพิ่มขึ้นต่อไป 
  >>>ดาวน์โหลดทั้งหมด<<<  เข้าชม : 1008  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong