[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.109.55
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  115 ip
  เมื่อวาน
  433 ip
  เดือนนี้
  7326 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  7326 ip
  ทั้งหมด
  388278 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม
  คำจำกัดความ
  โรงแรม คือ  บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว
  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม คือ เจ้าสำนักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้มีหน้าที่ 
  ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพื่อเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   ปิดประกาศข้อบัญญัติฯไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ผู้พักทราบ และให้จัดทำบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียม คือ  ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากผู้พักในโรงแรม
  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
  ผู้พัก  เสียค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ. โดยให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้พักแทน อบจ. ทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก (ยกเว้นค่าเช่าห้องพัก
  รายเดือนหรือรายปีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
  อัตราภาษี 
  ชำระภาษีค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ  ๒  ของค่าเช่าห้องพัก 
  วิธีการชำระภาษี
  ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมนำส่งค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป  พร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ณ สำนักงานองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดสกลนคร 
  บทลงโทษ
  ผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน
  ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
  ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นำส่งค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  ภาษีน้ำมันและยาสูบ
  คำจำกัดความ
  ภาษี  หมายความว่า ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้
  สินค้า  หมายความว่า น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน 
  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ 
  การค้าในเขตจังหวัด หมายความว่า การค้าส่ง หรือค้าปลีกสินค้าภายในเขตจังหวัดสกลนคร แต่ไม่รวมถึงการค้าที่มีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อหรือรับสินค้าจากผู้ประกอบการในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ได้จดทะเบียน
  สถานการค้าและเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  ผู้ประการ   หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของการค้าในเขตจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือผู้ประกอบการตามข้อ ๗ หมวด ๑ 
  * ภาษีน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมเกิดขึ้นในเวลาที่จำหน่วยสินค้า
  * ภาษียาสูบ เกิดขึ้นในเวลาที่ได้รับมอบสินค้ายาสูบเข้าไว้ในสถานการค้ายาสูบ
  อัตราภาษี   ผู้ค้าปลีก  ถูกเรียกเก็บดังนี้
  ๑. น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันอัตราลิตรละ  ..............  สตางค์
  ๒. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์อัตรากิโลกรัมละ  ............  สตางค์
  ๓. ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และ บุหรี่ซิการ์อัตรามวนละ  ๙.๓๐  สตางค์
  การจดทะเบียนสถานการค้า
  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
  ( ............................... – ..................... ) หรือภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มดำเนินการค้าในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และหากผู้ประกอบการจะย้ายสถานการค้า หรือเลิก หรือโอนกิจการ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  วิธีการชำระภาษี
  ให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสถานการค้าจัดทำบัญชี รับ – จ่าย สินค้าประจำวันและงบเดือนและยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในวันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ไม่ว่าจะได้จดทะเบียน
  สถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ให้เสียค่าปรับอีก ๒ เท่าของเงินภาษี
  กรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษี
  ที่ต้องเสียขาดไปให้เสียเบี้ยปรับอีก ๑ เท่าของเงินภาษีที่ขาดไป
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่ต้องเสียไป ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจากเงินภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
  บทกำหนดโทษ
  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยืนแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
  ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  เงินค่าธรรมเนียมและภาษีที่จ่ายนี้ไปไหน
  *สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
  *ส่งเสริมสาธารณสุข
  *สนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อม
  *ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  *ส่งเสริมการท่องเทียว
  *ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   


  เข้าชม : 2241  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong