[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 34.234.207.100
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  75 ip
  เมื่อวาน
  346 ip
  เดือนนี้
  8377 ip
  เดือนที่แล้ว
  7212 ip
  ปีนี้
  75047 ip
  ทั้งหมด
  336696 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

   

  คำแถลงนโยบาย

  นายชัยมงคล  ไชยรบ

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่เคารพ

                               กระผม นายชัยมงคล  ไชยรบ  ขอถือโอกาสอันสำคัญในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ฝากกราบขอบพระคุณ พี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ไว้ด้วยความเคารพอย่างสูง ที่ได้รับความไว้วางใจให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

                               ประการแรกกระผมขอเรียนว่า ได้ผ่านการเลือกตั้งมาด้วยการทุ่มเททั้งกายและใจ  มีความตั้งใจอย่างแนวแน่ที่จะพัฒนาจังหวัดสกลนคร  ให้มีความเจริญรุ่งเรือง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมมีความสมานฉันท์  รัก และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันพร้อมที่จะเสริมสร้างและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                               เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 35 / 4  ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พุทธศักราช  2540 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้น  ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้าบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายที่แถลงต่อสภาวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติในหมวด  5  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 และนโยบายของคณะรัฐมนตรี กระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต่อสภาอันทรงเกียรติดังต่อไปนี้

  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการ

  1.  ด้านการศึกษา

                     1. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ให้การสนับสนุนการพัฒนาครู  หลักสูตรสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและความรู้แก่นักเรียน ตามแผนการเรียนการสอนอย่างสัมพันธ์กับทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การมร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและศูนย์กลางด้านการศึกษาในท้องถิ่น

  1.10 สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันภัยพิบัติ สาธารณภัย จัดตั้งและเพิ่มสมรรถนะของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานงานกับสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในแต่ละท้องถิ่นและอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                     1.11 สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ฟื้นฟูดิน อนุรักษ์ป้องกันรักษาป่า  สนับสนุนให้มีการปลูกและพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ ควบคุมมลพิษ บำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะ ลดสภาวะโลกร้อน รักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

   

   

   

   

  -3-

  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

            2.1 ส่งเสริมอาชีพโดยสนับสนุนส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ผลผลิตมีต้นทุนต่ำและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร

            2.2 สร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีฝีมือ ฝึกอาชีพเสริมทักษะให้แก่ประชาชน

            2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ พร้อมกับพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน

            2.4 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรในด้านการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

            2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์โดยเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน

            2.6 ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

            2.7 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

            2.8 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน สนับสนุนพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ

  3. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

            3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะบริหารงานแบบเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

  2. การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  2.  ด้านการเกษตร

                     พัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้สารเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถพึ่งพาตนเองมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  -2-

   

  3.  ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น

                     โดยการเสริมสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกัน  ของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  นโยบายหลัก  ได้แก่

            1. นโยบายด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                     1.1 การศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา

                     1.2 การสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สติปัญญาดี และมีการป้องกันควบคุมโรค

                     1.3 การสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการที่ดี

                     1.4 การกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา แหล่งนันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                     1.5 ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่ดีงาม

                     1.6 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน

                     1.7 การพัฒนาสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความรัก ความอบอุ่น

                     1.8 ส่งเสริมบทบาทของสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ พัฒนาชุมชน อนามัย มีส่วนร่วมทางการเมือง

                     1.9 ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

  3.2 พัฒนาระบบงานการให้บริการประชาชนด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริการเพื่อลดภาระ ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

            3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา แนวทาง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

            3.4 สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

            3.5 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระดับเดียวกัน

   

                     ตามนโยบายดังกล่าวที่แถลงมาข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และสนับสนุนจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการพัฒนาจังหวัดสกลนครให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

   

   

  ขอขอบคุณครับ  เข้าชม : 4358  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong