[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 35.175.191.72
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  49 ip
  เมื่อวาน
  209 ip
  เดือนนี้
  4435 ip
  เดือนที่แล้ว
  9574 ip
  ปีนี้
  57576 ip
  ทั้งหมด
  248154 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ฝ่ายนิติบัญญัติ

     
    นายพินิตเมธ   ทีฆธนานนท์ 
  ประธานสภา
   
   
  นายโสวัฒน์  ลาวัลย์
  รองประธาน(๑)
          
  นางอมราวดี  พรหมสาขา ณ สกลนคร
  เขต  1   อ.เมือง
   
   นายพินิตเมธ   ทีฆธนานนท์ 
  เขต  2   อ.เมือง

   นายสมบัติ      กายราช
  เขต  4   อ.เมือง

  นางสุกัญญา   สนแป้น 
  เขต  5   อ.เมือง
   
   นายอรรฆวรรธน์   จันทศรี
  เขต  1   อ.สว่างแดน
   นายศิวัช  แสงดี 
  เขต  3   อ.สว่างแดนดิน

   นายสุขล้วน      บุญยืน 
  เขต  4  อ.สว่างแดนดิน

  นายยันต์เวทย์    สุขเสริม 
  เขต  5   อ.สว่างแดน
   
   นายสมพร  ศิรินา
  เขต 1 อ.วานรนิวาส

  นายจิระพงษ์ ทองไชย 
  เขต 1  อ.พรรณานิคม 
  นายรณรุทธ์  หอมจันทร์
  เขต 2  อ.พรรณานิคม
   
  นายณัฐนันท์   ปลื้มสิริรุ่งโรจน์ 
  เขต 1 อ.อากาศอำนวย 
   นายพงษ์สวัสดิ์  บงค์บุตร 
  เขต  2   อ.อากาศอำนวย 

  นายกุศลศิลป์      อุปเทพ 
  เขต 1 อ.บ้านม่วง
   
   นายชยันต์    ธานะราช 
  เขต 2 อ.บ้านม่วง

   นายสมชาย   เจริญชัย
  เขต  1   อ.วาริชภูมิ

   นายสมบูรณ์ รัชชปัญญา  
  เขต  2   อ.วาริชภูมิ

   นายสมาน   พลศรีลา  
  เขต  1   อ.พังโคน 

   นายทนงชัย        มณีนพ
  เขต  2   อ.พังโคน

  นายอดุลย์  สินเธาว์  
   เขตอำเภอกุสุมาลย์
   
  นายโสวัฒน์  ลาวัลย์ 
  เขตอำเภอภูพาน 
   นายคำศรี     สันวิลาศ 
  เขตอำเภอเจริญศิลป์

     
   นางสาวกาญจนา  ใยวังหน้า 
  เขตอำเภอโพนนาแก้ว

  นายสุรจิตร สัตถาผล 
  เขตอำเภอส่องดาว 
     
  นายทองเพียร   ชานันโท
  เขตอำเภอนิคมน้ำอูน
   
   
     
     
     
                                                                                                                                         

                                                                            


  เข้าชม : 5829  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong