[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 


  

  

10 / มิ.ย. / 2562 : บริการ อบจ.
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
21 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.
ติดต่อหน่วยงาน
21 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.
Social Network
21 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
21 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
21 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
21 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.
อำนาจหน้าที่
30 / ต.ค. / 2561 : เกี่ยวกับ อบจ.

2 / ต.ค. / 2561 : บริการ อบจ.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 / ก.ย. / 2561 : บริการ อบจ.
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
18 / ก.ย. / 2561 : บริการ อบจ.
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
19 / ต.ค. / 2560 : บริการ อบจ.
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
11 / ต.ค. / 2560 : บริการ อบจ.
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
28 / เม.ย. / 2560 : บริการ อบจ.
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
28 / เม.ย. / 2560 : บริการ อบจ.
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 / เม.ย. / 2560 : บริการ อบจ.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
4 / เม.ย. / 2560 : บริการ อบจ.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
8 / ก.พ. / 2560 : บริการ อบจ.
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
18 / ม.ค. / 2560 : บริการ อบจ.
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
29 / ก.ย. / 2559 : บริการ อบจ.
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>.

   © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
       โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
      Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong