[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.82.10.219
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  54 ip
  เมื่อวาน
  153 ip
  เดือนนี้
  2393 ip
  เดือนที่แล้ว
  5251 ip
  ปีนี้
  86623 ip
  ทั้งหมด
  189022 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  เข้าชม : 26


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
       แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
       รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
       ประวัติจังหวัด สกลนคร
       รายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong