[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.228.250
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  138 ip
  เมื่อวาน
  544 ip
  เดือนนี้
  10563 ip
  เดือนที่แล้ว
  18030 ip
  ปีนี้
  62732 ip
  ทั้งหมด
  443684 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
    

    

  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใสภายในหน่วยงาน
  แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
  01.โครงสร้าง
  .01.แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่ง และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น สำนัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
  02.ข้อมูลผู้บริหาร
  .แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
  03.อำนาจหน้าที่
  03. แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
  04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  .แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
  05.ข้อมูลติดต่อ
  แสดงข้อมูลติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขดทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่อวงาน
  06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  .0 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  07.ข่าวประชาสัมพันธ์
  . แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
  08.Q&A
  .แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
  09.Soial netwok
  .แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น 0 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  O10.แผนดำเนินงานประจำปี
  .แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลา 1 ปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
  O11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ6เดือน
  .แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
  O12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  .แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 0 มีข้อมลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
  O13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
  O14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  15.ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ
  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 0 เป็นข้อมูลบริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
  O16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 0 เป็นการรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
  O17.E-service
  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  O18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
  O19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน
  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong