[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.109.55
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  159 ip
  เมื่อวาน
  433 ip
  เดือนนี้
  7370 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  7370 ip
  ทั้งหมด
  388322 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
    

    

  ITA
  01.โครงสร้าง
  01.แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่ง และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น สำนัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
  ITA
  02.ข้อมูลผู้บริหาร
  แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
  ITA
  03.อำนาจหน้าที่
  03. แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
  ITA
  04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
  ITA
  05.ข้อมูลติดต่อ
  05.ประกอบด้วยที่อยู่หน่วยงาน 0 หมายเลขโทรศัพท์ 0 หมายเลขโทรสาร 0 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
  ITA
  06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  0 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ITA
  07.ข่าวประชาสัมพันธ์
  แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
  ITA
  08.Q&A
  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
  ITA
  09.Soial netwok
  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น 0 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  ITA
  10.แผนดำเนินงานประจำปี
  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลา 1 ปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
  ITA
  11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ6เดือน
  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
  ITA
  12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 0 มีข้อมลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  ITA
  13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
  ITA
  14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  ITA
  15.ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ
  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 0 เป็นข้อมูลบริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
  ITA
  16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 0 เป็นการรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  ITA
  17.E-service
  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  ITA
  18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
  ITA
  19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน
  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
  ITA
  20.รายงานผลซการใช้จ่ายประจำปี
  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 0 เป็นการรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong