[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 3.227.233.6
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  205 ip
  เมื่อวาน
  233 ip
  เดือนนี้
  3242 ip
  เดือนที่แล้ว
  5019 ip
  ปีนี้
  34693 ip
  ทั้งหมด
  225271 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
    

    

  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนครค ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้างในรอบรอบเดือน(สขร.๑)
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้างในรอบรอบเดือน(สขร.๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
  ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขฉบับที่ 2
  คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่ งใด ระดับใด อยู่ในส่วนร
  คู่มือประชาชน
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหาร่สนวจังหวัดพสกลนคร ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งมั้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส จำกำหนดแนวทางในส่วนราชในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนาท้อง 2561-2561
  คู่มือประชาชน
  รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่2
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่2
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ส.2548แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับนี้จัดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.
  คู่มือประชาชน
  ประวัติจังหวัด สกลนคร
  สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  คู่มือประชาชน
  รายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดทำรายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong