[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.228.250
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  130 ip
  เมื่อวาน
  544 ip
  เดือนนี้
  10555 ip
  เดือนที่แล้ว
  18030 ip
  ปีนี้
  62724 ip
  ทั้งหมด
  443676 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
    

    

  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-2
  สาระน่ารู้การบริการ
  หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
  เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
  สาระน่ารู้การบริการ
  มาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสารธารณะ
  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความถูกต้อง ครบถ้วน จัดเจน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน และผู้มีส่วนได้่เสียสามารถเข้าถึงข้อมุลข่าวสารได้โดยสะดวก
  สาระน่ารู้การบริการ
  มาตรการตรวจส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  พื่อให้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  สาระน่ารู้การบริการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  เพื่อให้การดำเนินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สาระน่ารู้การบริการ
  มาตรการส่งเสริมความสุจริตโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  เพื่อให้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  สาระน่ารู้การบริการ
  ข้อมูลสถิติรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1-2)
  ข้อมูลสถิติรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1-2)
  สาระน่ารู้การบริการ
  รายงานประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการชำระภาษี
  รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สาระน่ารู้การบริการ
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานการสิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  สาระน่ารู้การบริการ
  คู่มือประชาชน
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้บริการหรือผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน
  สาระน่ารู้การบริการ
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สาระน่ารู้การบริการ
  รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  สาระน่ารู้การบริการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาะทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาะทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
  แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
  แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖)
  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖)พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สาระน่ารู้การบริการ
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้ง8) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้ง8) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สาระน่ารู้การบริการ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้ง7) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong