[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 35.173.50.107
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  88 ip
  เมื่อวาน
  347 ip
  เดือนนี้
  3742 ip
  เดือนที่แล้ว
  6620 ip
  ปีนี้
  47309 ip
  ทั้งหมด
  237887 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
    

    

  คู่มือประชาชน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่๑)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  การเผยแพร่ประชาสัมพัน์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนครค ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้างในรอบรอบเดือน(สขร.๑)
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้างในรอบรอบเดือน(สขร.๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
  ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขฉบับที่ 2
  คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่ งใด ระดับใด อยู่ในส่วนร
  คู่มือประชาชน
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหาร่สนวจังหวัดพสกลนคร ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งมั้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส จำกำหนดแนวทางในส่วนราชในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนาท้อง 2561-2561
  คู่มือประชาชน
  รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่2
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่2
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ส.2548แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับนี้จัดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.
  คู่มือประชาชน
  ประวัติจังหวัด สกลนคร
  สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  คู่มือประชาชน
  รายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดทำรายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong