[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.228.250
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  116 ip
  เมื่อวาน
  544 ip
  เดือนนี้
  10541 ip
  เดือนที่แล้ว
  18030 ip
  ปีนี้
  62710 ip
  ทั้งหมด
  443662 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  สาระน่ารู้การบริการ
  รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เข้าชม : 210


  สาระน่ารู้การบริการ 5 อันดับล่าสุด

       แผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
       มาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสารธารณะ
       มาตรการตรวจส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong